Затверджено:

Установчими зборами засновників 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»

Протокол № 1 від 14 листопада 2016р.

СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ» (надалі Фонд), є міжнародною благодійною організацією.

1.2. Фонд створений за законодавством України. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавства України про благодійництво та благодійні організації, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом і внутрішніми актами Фонду.

1.3. Фонд набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійсненої в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Фонд діє на принципах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.5. Фонд має міжнародний статус. Діяльність Фонду поширюється на Україну, Російську Федерацію, Німеччину, Білорусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан і інші держави.

1.6. Фонд є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом і інші ознаки юридичної особи відповідно до чинного законодавства. Фонд має право від свого імені укладати угоди, укладати договори, набувати права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

1.7. Фонд має всі права юридичної особи і є учасником цивільно-правових відносин.

1.8. Фонд може бути засновником та учасником підприємств, господарських товариств, інших юридичних осіб відповідно до законодавства.

1.9. Фонд самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях за все своє майно, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

1.10. Члени Фонду не відповідають по зобов'язаннях Фонду, а Фонд не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, якщо інше не встановлено законодавством України.

1.11. Держава не відповідає по зобов'язаннях Фонду, так само, як і Фонд не несе відповідальності по зобов'язаннях держави.

1.12. Фонд є некомерційною організацією за законодавством України і не має на меті отримання і перерозподіл прибутку.

1.13. Фонд має право займатися підприємницькою діяльністю лише для досягнення цілей, заради яких він створений і цих цілей. Для створення матеріальних умов реалізації благодійної мети Фонд має право затверджувати господарські товариства та інші юридичні особи відповідно до встановленого законодавством.

1.14. Фонд має право відповідно до чинного законодавства з метою збереження грошових коштів від інфляції інвестувати в цінні папери та інші цінності, розміщати на депозити в кредитних установах.

1.15. Ліцензовані види діяльності здійснюються Фондом на підставі ліцензії, отриманих в установленому законом порядку.

1.16. Фонд має круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням та зображенням логотипу та інші необхідні для здійснення його діяльності атрибути юридичної особи. Фонд може мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.17. Учасники благодійної діяльності мають право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону «Про благодійництво та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

Отримувачі благодійної допомоги та благодійні організації мають право отримувати пожертвування від фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

1.18. Фонд зобов'язаний щорічно публікувати звіти про використання свого майна.

1.19. Фонд створюється на невизначений термін.

1.20. За своєю організаційно-правовою формою Фонд є благодійним фондом.

1.21. Найменування Фонду українською мовою:

Повне – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»;

скорочене – БО «МБФ ДОПОМОГИ ДІТЯМ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ»;

Найменування Фонду російською мовою:

 повне – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ»;

скорочене – БО «МБФ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ»;

Найменування Фонду англійською мовою:

Повний – CHARITABLE ORGANIZATION «INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION HELP THE CHILDREN OF POLITICAL PRISONERS»;

скорочене – CO «ICFHCPP»;

Найменування Фонду на німецькій мові:

повне - Internationaler Caritasfonds Hilfe fuer Kinder von Politischen Gefangenen;

скорочене – ICHKPG.

1.22. Місцезнаходження Фонду: 03056, м. Київ, вулиця Вадима Гетьмана, буд. 27, кімната 44.

2. ЦІЛІ СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Фонд створений з метою формування майна на основі добровільних майнових внесків і пожертвувань, а також інших не заборонених законом надходжень спрямованих на здійснення благодійної діяльності, спрямованої на надання всебічної допомоги дітям політв'язнів і в'язнів совісті.

Метою діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах та в інтересах дітей політв’язнів.

2.2. Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності і здійснює свою діяльність у таких сферах:

1) екологія та охорона довкілля;

2) допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

4) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

5) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

6) права людини і громадянина та основоположні свободи;

7) розвиток міжнародної співпраці України;

8) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

 

2.3. Політичний в'язень (political prisoner) - це особа, затримана або засуджена і відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, що представляє в даний історичний період особливу небезпеку для держави, за політичні переконання або діяльність за законами, прийнятими для обмеження інакомислення і боротьби з опозицією. З урахуванням природи самого правопорушення таке затримання або ув'язнення часто відбувається за відсутності справедливого судового розгляду. Фонд також дотримується визначень цього терміна і критеріїв сформульованих міжнародними організаціями: Парламентською асамблеєю Ради Європи, Міжнародною амністією, ПЦ «Меморіал» та іншими організаціями.

2.4. Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, що не передбачає одержання прибутку від цієї діяльності, в інтересах суспільства або окремих категорій осіб відповідно до цілей і завдань, визначених Статутом і законодавством України.

2.5. Основними завданнями та напрямками діяльності Фонду є:

- Сприяння в наданні юридичної, психологічної та моральної підтримки дітям;

 - Поліпшення умов і рівня життя дітей;

- Надання матеріальної підтримки для оплати необхідного одягу, взуття, продуктів харчування;

- Надання матеріальної підтримки на оплату виховних та освітніх установ, різних секцій і гуртків, а також покупку необхідних розвиваючих книг і ігор, книжок, шкільної канцелярії, форми, спортивного інвентаря;

- Надання матеріальної підтримки для організації спортивно-оздоровчого відпочинку дітей, як в літній період, так і в шкільні канікули;

- Надання матеріальної підтримки у відвідуванні або безпосередньої організації святкових заходів, екскурсій, театрів, кіно;

- Надання матеріальної підтримки в отриманні дітьми подарунків на день народження і Новий рік;

- Надання матеріальної підтримки в організації поїздок на побачення до батьків, обмін листами і фотографіями, а також при необхідності на оплату послуг дитячих психологів;

- Сприяння зміцненню сімейних відносин за допомогою організації листування і побачень з батьками;

- Організація фінансової допомоги батькам хворих дітей у вирішенні питань придбання дорогих лікарських препаратів, оплати дорогих операцій і процедур, оплати санаторного реабілітаційного лікування, засобів соціальної адаптації;

- Надання сприяння в укладенні договорів страхування: медичного, від нещасного випадку та ін.

- Розробка і реалізація благодійних програм і проектів, організація та проведення конкурсів, в тому числі, спільно з іншими організаціями та фізичними особами, спрямованих на матеріальну, соціальну і моральну підтримку дітей;

- Організація, сприяння, підтримка і участь в будь-яких заходах, спрямованих на допомогу дітям політичних ув'язнених;

- Встановлення адресної соціальної підтримки для дітей політичних в'язнів;

 - Об'єднання зусиль громадськості та влади для вирішення найбільш значущих проблем надання допомоги дітям політв'язнів;

- Сприяння зміцненню престижу і ролі сім'ї в суспільстві;

- Сприяння захисту материнства, дитинства та батьківства;

- Сприяння діяльності у сфері профілактики та охорони здоров'я дітей, а також пропаганди здорового способу життя, покращення морально-психологічного стану дітей;

- Підтримка соціологічних досліджень з політичних, соціально-економічних, правових і культурних питань;

- Активна співпраця з міжнародними організаціями, фондами з питань розробки спільних проектів з надання допомоги дітям політв'язнів;

- Сприяння веденню просвітницької роботи серед населення в засобах масової інформації з метою пропаганди ідей загальнолюдських цінностей, ідеалів добра, милосердя та благодійності;

- Виступ ініціатором і координатором проектів і програм, спрямованих на розвиток статутних цілей Фонду;

- Надання безоплатної допомоги або підтримки (в тому числі фінансової) дітям політичних ув'язнених, зокрема, шляхом здійснення пожертвувань, надання грантів, виплати стипендій, присудження премій, і іншими не забороненими способами чинним законодавством України;

- Сприяння забезпеченню заходів соціального та правового захисту потребують допомоги і підтримки дітям політичних ув'язнених, які опинилися в складній ситуації;

- Інформування населення про проблеми політичних ув'язнених і їх сімей через ЗМІ;

- Вивчення, узагальнення та інтерпретація досвіду, форм організації і традицій благодійної діяльності за кордоном з метою можливого застосування в українській дійсності;

- Надання благодійної допомоги соціально орієнтованим установам шляхом передачі матеріальних цінностей (одягу, взуття, меблів, технологічного обладнання, спортивного інвентарю, оснащення навчальних майстерень, прального та кухонного обладнання, комп'ютерної техніки, спортивно-ігрових майданчиків та ін.);

- Сприяння у створенні і (або) розповсюдженні соціальної реклами;

- Сприяння в організації та проведенні святкових заходів та концертів для дітей політичних в'язнів. Залучення дітей до духовної спадщини своїх країн і їх культурних традицій;

- Проведення семінарів, конференцій, організаційно-ділових ігор, симпозіумів, «круглих столів» і т.п. заходів, спрямованих на сприяння у зменшенні кількості випадків засудження або переслідування людей за політичними мотивами в різних країнах світу;

- Участь і / або організація різних заходів, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва в галузі благодійництва, охорони здоров'я та соціальної підтримки, створення сприятливих умов для ведення благодійної діяльності, просування і пропаганди ідей благодійності;

- Сприяння випуску та розповсюдження друкованої, аудіо та відео продукції художньої, наукової, навчального та просвітницького характеру;

- Проведення виставок, зустрічей, конференцій, круглих столів, презентацій, симпозіумів та семінарів відповідно до цілей, заради яких створено Фонд;

- Організація Форуму на сайті в Інтернеті для спілкування родин політв'язнів між собою, відповідно до цілей, заради яких створено Фонд;

- Організація і фінансування публікацій, поширення різними способами монографій, збірників, методичних і довідкових посібників та інших творів, що сприяють досягненню цілей Фонду.

2.6. Для досягнення статутних цілей Фонд має право:

- Організовувати залучення спонсорської та благодійної допомоги від організацій і приватних осіб, як на території України, так і за кордоном;

- Організовувати необхідну діяльність та проводити акції, спрямовані на залучення добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб в Україні та за кордоном, необхідних для реалізації благодійних програм Фонду;

- Залучати в благодійну діяльність все більшого числа добровільних помічників в Україні та за кордоном, волонтерів, які сприяють реалізації благодійних програм;

- Укладати договори та здійснювати інші юридичні дії з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами в рамках повноважень, визначених чинним законодавством і цим Статутом;

- Залучати до своєї роботи українських та іноземних фахівців на договірних умовах;

- Публікувати і поширювати іншими способами інформацію, пов'язану з цілями діяльності Фонду;

- Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- Самостійно визнавати людину політичним в'язнем або «в'язнем совісті» в країнах, де не працюють інші суспільства, які присвоюють даний статус, а також нарівні з такими організаціями визнавати людей політичними ув'язненими. Даний статус присвоюється Правлінням Фонду на підставі міжнародних визначень даного терміну і критеріїв затверджених Правлінням;

- Об'єднуватися в союзи, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і які сприяють виконанню статутних завдань;

- Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

- Постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

- Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків України та в інших країнах;

- Утворювати громадські приймальні для надання правової допомоги;

- Засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

- Бути членом інших благодійних організацій;

- Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- Популяризувати своє ім'я (назву), символіку;

- Вносити пропозиції і клопотати перед органами державної влади та місцевого самоврядування, а також іншими особами щодо виконання цілей і статутних завдань Фонду;

- Брати участь в розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються цілей і статутних завдань Фонду;

- Представляти інтереси і захищати права членів Фонду;

- Встановлювати і розвивати гуманітарні і професійні зв'язки в Україні та інших країнах, обмінюватися інформацією, волонтерами та спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;

- Самостійно затверджувати і виконувати благодійні програми, в тому числі на підставі пожертвувань та угод про благодійну допомогу;

- Поширювати інформацію про діяльність Фонду, пропагувати свої ідеї, цілі і завдання;

- Укладати договори та інші угоди з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління і місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об'єднаннями громадян;

- Сприяти проведенню і брати участь в міжнародних, національних і місцевих конференціях, семінарах та інших освітніх, наукових і просвітницьких заходах з питань, пов'язаних з метою Фонду;

- Бути одержувачем та набувачем гуманітарної допомоги;

- Організовувати конкурси, благодійні фестивалі, концерти, аукціони, ярмарки та інші благодійні заходи в установленому законодавством порядку;

- Встановлювати почесні відзнаки та винагороди для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Фонду;

- Створювати і підтримувати електронні інформаційні ресурси в мережі Інтернет, які висвітлюють діяльність Фонду;

- Привертати увагу державних і недержавних (комерційних, громадських та інших) організацій в різних країнах до статутної діяльності Фонду;

- Сприяти встановленню міжнародних контактів і партнерських відносин для спільної діяльності з метою розвитку статутної діяльності Фонду;

- Підтримувати соціально-значущі програми, залучати до участі у них державні, комерційні, некомерційні організації, громадські об'єднання, окремих громадян України та інших країн;

- Розробляти і реалізовувати власні соціальні та культурні програми, відповідні статутним цілям Фонду;

- Фінансувати проведення, симпозіумів, конкурсів, виставок, семінарів, фестивалів;

- Сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитів для реалізації пріоритетних напрямків діяльності шляхом проведення заходів щодо залучення коштів українських та іноземних інвесторів, в тому числі шляхом проведення конкурсів, аукціонів і виставок;

- Мати інші права відповідно до законодавства України.

2.7. Фонд може здійснювати один або кілька видів діяльності, не заборонених законодавством України та відповідним цілям діяльності Фонду, передбачених цим Статутом, такою діяльністю може бути:

- Придбання і реалізація цінних паперів;

- Розміщення коштів на депозитних рахунках;

2.8. Окремі види діяльності, перелік яких визначається законодавством України, Фонд вправі здійснювати згідно з ліцензією.

2.9. Зовнішньоекономічна діяльність фонду здійснюється в установленому законом порядку.

3. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ЗІБРАНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Фонд здійснює свою благодійну діяльність в наступних основних формах:

- Одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;

- Систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;

- Фінансування конкретних цільових програм;

- Допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- Дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

- Дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів;

- Уявлення безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передача результатів особистої творчої діяльності;

- Прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

- Інші заходи, не заборонені законом.

3.2. Збір пожертвувань відбувається згідно чинного законодавства в країнах роботи благодійного Фонду.

3.3. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям, здійснюється Фондом відповідно до благодійних програм, які затверджуються Правлінням Фонду.

3.4. Із загальної суми виділених грошей благодійниками 85% йде безпосередньо на допомогу дітям політичних ув'язнених за обраною програмою.

3.5. Пожертви збираються і розподіляються у таких формах:

- Загальний збір пожертвувань без точного розподілу пожертв з боку благодійника. Пожертви розподіляються в рівній мірі між всіма дітьми політичних ув'язнених визнаних Фондом незалежно від країни проживання, і видаються батькам дітей або їх опікунам не рідше одного разу в квартал.

- Збір пожертвувань із зазначенням благодійником конкретних країн, в які потрібно передати пожертви дітям політичних ув'язнених. Пожертви розподіляються в рівній мірі між всіма дітьми політв'язнів цієї країни, і видаються батькам дітей або опікунам не рідше одного разу на два місяці.

- Вибір благодійником для пожертвувань певної категорії дітей, затверджених Фондом, приміром, діти дошкільного віку, шкільного віку а також вибір в одній країні або в декількох. Пожертви розподіляються в рівній мірі між всіма дітьми політв'язнів даної категорії, і видаються батькам дітей або опікунам не рідше одного разу на два місяці.

- Пожертвування на користь конкретних дітей із вказівкою на які цілі. Пожертви розподіляються певній дитині, яку вказав благодійник і видаються батькам дітей або опікунам не рідше одного разу на місяць або за затвердженим з благодійником графіком. (Наприклад, оплата за навчання або лікування та ін).

- Пожертвування на вибрані благодійником акції Фонду (наприклад, подарунки до Нового Року або Різдва, на день народження, на збір к школе і ін.) Пожертвування розподіляються в рівній мірі між всіма дітьми політичних ув'язнених, визнаних Фондом і незалежно від країни проживання, і видаються батькам дітей або опікунам протягом 10 днів після закінчення збору або напередодні певної дати свята або акції.

3.6. Видача пожертвувань на користь дітей здійснюється тільки за згодою їх батьків або опікунів. При відсутності таких, гроші акумулюються до досягнення повноліття дитини.

3.7. Інформація про дітей політичних в'язнів розміщується у відкритому доступі на сайті Фонду та тільки в узгодженої з батьками або опікунами формі.

3.8. При передачі пожертвувань батькам / опікунам оформляється підтвердження про отримання допомоги, а також за їх згодою здійснюється фото / відеозйомка дітей, що одержують допомогу.

4. ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА ФОНДУ

4.1. Фонд має право створювати філіали і відкривати представництва на території України з дотриманням вимог законодавства України.

4.2. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються майном Фонду і діють на підставі затверджених ним положень. Майно філій та представництв враховується на їх окремому балансі і на балансі Фонду.

4.3. Керівники філій та представництв призначаються Президентом і діють на підставі довіреності, виданої Президентом.

4.4. Філії та представництва здійснюють діяльність від імені Фонду.

4.5. Фонд несе відповідальність за діяльність філій і представництв.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ФОНДУ

5.1. До компетенції Засновника Фонду належить:

- Затвердження Статуту Фонду при його створенні;

- Формування Правління Фонду та Опікунської ради при створенні і подальшій роботі Фонду;

- Обрання Президента при створенні і подальшій роботі Фонду;

- Обрання Наглядової Ради при створенні Фонду.

5.2. Засновник має право:

- Брати участь в діяльності органів Фонду;

- Отримувати необхідну інформацію про діяльність Фонду;

- Брати участь в будь-яких заходах, що проводяться Фондом, в т.ч. бути присутнім на засіданнях колегіальних органів Фонду, скликати позачергові засідання Правління Фонду;

- Здійснювати нагляд за діяльністю Фонду в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- Здійснювати добровільні внески і пожертвування, а також надавати іншу фінансову і матеріальну допомогу, необхідну для забезпечення діяльності Фонду;

- Звертатися до суду із заявою про ліквідацію Фонду;

- Вносити на розгляд Правління Фонду пропозиції про проведення фінансово-господарської діяльності Фонду.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЧЛЕНИ ФОНДУ

6.1. Органами управління Фондом є:

- Загальні збори учасників Фонду;

- Правління Фонду;

- Голова правління;

- Президент;

- Директор;

- Опікунська рада;

- Наглядова Рада.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

6.2. Вищим органом управління Фонду є колегіальний орган - Загальні збори учасників Фонду (надалі – Загальні збори або Збори), які скликаються Директором або Правлінням не менше одного разу у 5 років. Всі рішення Загальних зборів вважаються правочинними, якщо за них проголосувала більшість присутніх учасників (їх представників) Фонду за виключенням питання щодо внесення змін та доповнень до Статуту, а також ліквідації та реорганізації, де за таке рішення повинні проголосувати 3/4 учасників Фонду.

6.3. Збори Фонду:

-         затверджують Статут Фонду, зміни та доповнення до Статуту;

-         приймають благодійну програму Фонду;

-         визначають основні напрями діяльності Фонду;

-         реалізують право власності на майно та кошти Фонду;

-         обирають Директора Фонду строком на 5 років;

-         обирають виконавчий орган – Правління та контрольний орган – Наглядову раду Фонду строком на 5 років;

-         достроково припиняють повноваження Директора, членів Правління, а також Наглядової ради Фонду;

-         затверджують адміністративні витрати Фонду;

-         заслуховують та затверджують звіти про діяльність Директора Фонду, Правління та Наглядової ради;

-         приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду;

-         створюють у випадку ліквідації Фонду ліквідаційну комісію.

6.4. Правління Фонду є виконавчим органом Фонду, який очолює Директор. До складу Правління Фонду входять Директор, заступник Директора та члени Правління обрані Загальними зборами Фонду.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

6.5. Виконавчим органом управління Фонду є Правління Фонду, що формується Загальними зборами Фонду протягом року після створення Фонду. Надалі склад Правління Фонду формується за рішенням самого Правління. Термін повноважень Правління фонду-3 (три) роки. Мінімальний склад Правління 3 (три) члена Фонду.

6.6. До компетенції Правління Фонду належить вирішення наступних питань:

6.6.1. Внесення до Статуту Фонду змін, крім пунктів: 2.1, розділу 3, розділу 4.

6.6.2. Визначення приорітетних напрямків діяльності Фонду, принципів формування і використання його майна;

6.6.3. Обрання Голови Правління, Президента, Директора Фонду та дострокове припинення їх повноважень;

6.6.4. Ухвалення рішення про реорганізацію Фонду;

6.6.5. Затвердження річного звіту та річного бухгалтерського балансу;

6.6.6. Затвердження фінансового плану (бюджету) Фонду та внесення до нього змін;

6.6.7. Затвердження благодійних програм;

6.6.8. Визнання осіб політичними в'язнями і в'язнями совісті, а їхніх дітей благоотримувачами;

6.6.9. Створення філій та представництв Фонду;

6.6.10. Прийняття рішень про участь в господарських товариствах;

6.6.11. Затвердження аудитора Фонду та розміру оплати його послуг;

6.6.12. Затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяльність органів Фонду;

6.6.13. Вирішення конфлікту інтересів по відношенню до всіх зацікавлених осіб;

6.6.14. Визначення банку для розміщення коштів Фонду;

6.6.15. Внесення пропозицій щодо кандидатур до складу Опікунської ради Фонду;

6.6.16. Обрання Ревізора Фонду, дострокове припинення його повноважень;

6.6.17. Доручення Ревізора проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Фонду;

6.7. Рішення з питань, зазначених у п.п. 6.3.1. - 6.3.4., 6.3.15., 6.3.16., 6.3.17. є виключною компетенцією Правління Фонду і приймаються більшістю в дві третини голосів присутніх. З усіх інших питань Правління Фонду приймає рішення простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням за рішенням присутніх.

6.8. Засідання Правління Фонду вважаються правомочними, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Кожен член Правління Фонду має один голос.

6.9. Правління Фонду має право приймати до розгляду та інші питання, пов'язані з діяльністю Фонду, в тому числі які стосуються компетенції Президента, а також передавати Президенту Фонду свої повноваження з вирішення питань, що не відносяться до виключної компетенції Правління Фонду чинним законодавством України.

6.10. Рішення Правління Фонду є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами Фонду.

6.11. Вихід з Правління Фонду відбувається:

- За особистою заявою члена Правління Фонду;

- В разі смерті члена Правління Фонду, визнання члена Правління Фонду в установленому порядку безвісно відсутнім, померлим чи недієздатним;

6.12. Чергові засідання Правління Фонду проводяться один раз в 6 (шість) місяців. Позачергові засідання Правління Фонду можуть проводитися за ініціативою Президента, Опікунської ради, або не менше ½ членів Правління Фонду в порядку, передбаченому Положенням про Правління Фонду.

6.13. Члени Правління Фонду, які входять до Правління, виконують свої функції в якості добровольців. Фонд не має права здійснювати виплату винагород членам Правління Фонду за виконання покладених на них функцій, за винятком компенсації витрат, безпосередньо пов'язаних з участю в роботі Правління Фонду.

6.14. Порядок проведення засідань Правління Фонду, а також інші питання діяльності Правління можуть бути врегульовані Положенням про Правління Фонду, який затверджується Правлінням Фонду.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

6.15. Роботою Правління Фонду керує Голова, який обирається Правлінням Фонду з його складу, строком на 2 (два) роки.

6.16. Голова Правління Фонду затверджує порядок денний засідання Правління Фонду та головує на її засіданнях, підзвітний Правлінню і Президенту Фонду, виконує представницьку роботу за рішеннями Правління та Президента Фонду;

- Діє без довіреності від імені Фонду;

- Представляє Фонд в органах державної влади, державних і громадських організаціях, підприємствах, установах відповідно до цілей створення Фонду;

- Забезпечує виконання рішень Правління та Президента, своєчасно інформує про результати їх виконання;

- Виконує необхідні адміністративні обов'язки;

- Забезпечує дотримання законності в діяльності Організації;

- Приймає рішення і видає розпорядження, інструкції та інші акти з питань, віднесених до компетенції Голови Правління передбачених цим Статутом.

- Має повноваження Президента Фонду у випадках відсутності цієї посади або заміщає його з яких-небудь інших причин;

6.17. Голова Правління зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, керуватися цим Статутом, рішеннями Правління Фонду і Президента, прийнятими в межах їх компетенції, укладеними Фондом договорами та угодами.

ПРЕЗИДЕНТ

6.18. Президент, обирається Правлінням Фонду терміном на 1 (один) рік і здійснює загальне керівництво у відповідності з цілями Фонду та чинним законодавством України.

6.19. Президент підзвітний Правлінню Фонду.

6.20. Президент:

- Без довіреності діє від імені Фонду, в тому числі представляє його інтереси;

- Відкриває та закриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- Розпоряджається майном Фонду в межах, встановлених цим Статутом та відповідно до затверджених фінансових планів, іншими внутрішніми документами;

- Затверджує внутрішні акти, що регулюють діяльність Фонду в т.ч. штатний розклад;

- Виступає в засобах масової інформації від імені Фонду;

- Видає довіреності на право представництва від імені Фонду, в тому числі довіреності з правом передоручення;

6.21. Вказівки і розпорядження Президента, здійснені в рамках його повноважень, є обов'язковими для виконання усіма співробітниками Фонду.

6.22. Президент зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, керуватися цим Статутом, рішеннями Правління Фонду, прийнятими в межах їх компетенції, укладеними Фондом договорами та угодами.

6.23. Дострокове припинення повноважень Президента можливо на підставі відповідного рішення Правління Фонду або за його особистою заявою.

6.24. Президент і інші співробітники Фонду можуть виконувати свої функції в якості добровольців.

ДИРЕКТОР

6.25. Директор Фонду обирається Загальними зборами учасників Фонду або Правлінням Фонду терміном на 2 (два) роки.

6.26. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду і підзвітний Правлінню і Президенту Фонду. Директор:

- Без довіреності діє від імені Фонду;

- Представляє інтереси Організації в різних українських, зарубіжних організаціях, підприємствах, установах, органах державної влади та місцевого самоврядування;

- Відкриває та закриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

- Здійснює цивільно-правові угоди, розпоряджається майном Фонду в межах, встановлених цим Статутом та відповідно до затверджених фінансових планів, іншими внутрішніми документами;

- Приймає на роботу та звільняє працівників Організації, здійснює загальний контроль над їх діяльністю;

- Призначає на посаду керівників філій та представництв Фонду;

- Організовує різні заходи, спрямовані на розвиток співробітництва в галузі благодійництва, створення сприятливих умов для ведення благодійної діяльності, просування і пропаганда цілей Фонду;

- Приймає участь в розробці і реалізації програм і проектів, спрямованих на досягнення і розвитку цілей Фонду;

- Забезпечує виконання планів діяльності Фонду;

- Затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Фонду, за винятком документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Фонду;

- Визначає організаційну структуру Фонду, приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників, в порядку, встановленому законодавством, заохочує працівників Фонду, а також накладає на них стягнення;

- Забезпечує виконання рішень Правління та Президента Фонду;

- Готує матеріали, проекти і пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Правління Фонду та Опікунської ради Фонду;

- Представляє в усі необхідні органи щорічний звіт про діяльність Організації, що містить відомості, передбачені чинним законодавством України, в тому числі і про порушення вимог законодавства, виявлених в результаті перевірок, проведених податковими органами, і вжиті заходи щодо їх усунення;

- Забезпечує своєчасну сплату податків та зборів в порядку і розмірах, визначених податковим законодавством України, представляє в установленому порядку статистичні, бухгалтерські та інші звіти.

6.27. Директор зобов'язаний у своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, керуватися цим Статутом, рішеннями Правління Фонду і Президента, прийнятими в межах їх компетенції, укладеними Фондом договорами та угодами.

6.28. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам, іншим працівникам Фонду, а також третім особам.

6.29. Всі особи, прийняті Директором на роботу до Фонду, є працівниками апарату Фонду.

6.30. На працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

ОПІКУНСЬКА РАДА

6.31. Опікунська рада є органом Фонду, який здійснює нагляд за діяльністю Фонду, прийняттям Правлінням, Президентом Фонду рішень і забезпеченням їх виконання, використанням коштів Фонду, дотриманням Фондом законодавства. Опікунська рада формується Засновником Фонду протягом 1 (одного) року після створення Фонду. Надалі склад Опікунської ради формується за рішенням самого Опікунської ради.

6.32. Опікунська рада покликана сприяти залученню фінансування для ведення Фондом статутної діяльності.

6.33. Членами Опікунської ради можуть стати користуються авторитетом і мають позитивним іміджем особи, які висловили підтримку цілям діяльності Фонду, а також особи (повністю дієздатні громадяни або представник юридичної особи за дорученням), які надають фінансову підтримку діяльності Фонду.

6.34. Вихід з Опікунської ради відбувається:

- За заявою члена Опікунської ради;

- В разі смерті члена, визнання члена в установленому порядку безвісно відсутнім, померлим чи недієздатним;

- В разі виключення зі складу Опікунської ради рішенням Опікунської ради з підстав, передбачених Положенням про Опікунській раді Фонду.

6.35. Перший склад Опікунської ради формується Засновником Фонду. Нові члени Опікунської ради входять в його склад на запрошення членів Опікунської ради. Кількісний склад Опікунської ради - не менше трьох членів. Термін повноважень Опікунської ради -3 (три) роки.

6.36. До компетенції Опікунської ради належить вирішення наступних питань:

6.36.1. Опікунська рада, здійснюючи свої функції з нагляду, за результатами проведених заходів:

- Вносить пропозиції до відповідних органів Фонду:

- Про напрямки діяльності Фонду, принципи формування і використання його майна;

 - Про проведення перевірок цільового використання коштів;

 - Про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Фонду Ревізором;

- Подає на розгляд Правління Фонду інші рекомендації по роботі Фонду.

6.37. Опікунська рада має право:

- Давати рекомендації Правлінню Фонду та Президенту про способи та форми проведення заходів по залученню коштів для здійснення Фондом статутної діяльності;

- Вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління Фонду;

- В порядку, передбаченому Положенням про Опікунській раді Фонду вийти з пропозицією про проведення позачергового засідання Правління Фонду.

6.38. Рекомендації Опікунської ради підлягають обов'язковому розгляду Правлінням Фонду, Головою Правління, Президентом та Директором, які мають право їх прийняти або відхилити.

6.39. Опікунська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах (в якості добровольців). За рішенням Правління Фонду членів Опікунської ради в період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсувати витрати, пов'язані з участю в роботі Опікунської ради.

6.40. Засідання Опікунської ради проводяться з ініціативи, Правління Фонду або не менше половини членів Опікунської ради Фонду.

6.41. Засідання Опікунської ради Фонду вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів. Рішення Опікунської ради приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на зборах. Кожен членів Опікунської ради має один голос.

6.42. Список членів Опікунської ради повинен бути доступний всім зацікавленим особам.

6.43. Інші питання діяльності Опікунської ради можуть бути врегульовані Положенням про Опікунську раду Фонду.

НАГЛЯДОВА РАДА

6.41. Контроль над фінансово-господарською діяльністю Фонду здійснює Наглядова Рада, яка обирається спочатку Установчими зборами учасників Фонду строком на 5 (п'ять) років, а в подальшому Правлінням Фонду. Наглядова Рада підзвітна в своїй діяльності Правлінню Фонду та Загальним зборам учасників Фонду. До складу Наглядової Ради можуть входити як одна особа так і декілька.

6.42. Порядок діяльності Наглядової Ради затверджується Правлінням Фонду. Членами Наглядової Ради Фонду не можуть бути Президент і члени Правління Фонду.

6.43. Наглядова Рада має право вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних документів та особистих пояснень.

6.44. Наглядова Рада здійснює перевірки за дорученням Правління Фонду і представляє йому результати перевірок.

ЧЛЕНИ ФОНДУ

6.45. Членом Фонду може бути будь-яка фізична особа (громадяни України, іноземні громадяни або особи без громадянства), яка досягла 18 років, а також юридична особа, яка визнає Статут Фонду, активно сприяє діяльності, спрямованої на досягнення основних цілей і завдань Фонду.

6.46. Прийом в члени Фонду здійснюється на підставі заяви про прийняття в Фонд, поданого на ім'я Голови Правління від фізичної особи, і рішення керівних органів - від юридичної особи. Юридичні особи здійснюють свою діяльність у Фонді через уповноважених представників. Заява від фізичної особи та рішення керівних органів юридичної особи розглядається Правлінням Фонду, який приймає рішення про прийом в члени Фонду або відмовляє в прийомі. Інтереси юридичних осіб у Фонді презентують їх повноважні представники.

6.47. Членство в Фонді припиняється у зв'язку з добровільним виходом з Фонду, а також у зв'язку з виключенням із членів Фонду або в зв'язку з його ліквідацією.

6.48. Добровільний вихід з членів Фонду здійснюється на підставі письмової заяви для фізичних осіб і рішення керівних органів - від юридичних осіб.

6.49. Виключення з членів Фонду здійснюється:

-Якщо Член Фонду не виконує вимог чинного законодавства України, цього Статуту, а також інших рішень Фонду, виконання яких є обов'язковим для всіх членів Фонду і не суперечить чинному законодавству України;

-Якщо Член Фонду своїми діями завдав шкоди репутації або іншим інтересам Фонду.

6.50. Виключення з членів Фонду здійснюється після перевірки вищевказаних обставин, рішення за результатами якої приймає Правління Фонду.

6.51. Правління Фонду встановлює розмір вступних і членських внесків членів Фонду.

6.52. Члени Фонду мають право:

-Приймати участь в будь-якій діяльності Фонду і його органів;

-Обирати і бути обраними в керівні органи Фонду;

-Отримувати інформацію про діяльність Фонду;

-Приймати участь в розробці документів, що визначають основні напрямки діяльності Фонду, представляти правлінню Фонду пропозиції і рекомендації;

-Вільне вийти з членів Фонду;

-звертатися в органи Фонду з запитами і пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Фонду, отримувати відповідь по суті своїх питань.

6.53. Члени Фонду зобов'язані:

добросовісно виконувати вимоги Статуту, інших документів, що регламентують діяльність Фонду;

-Приймати активну участь в діяльності Фонду, сприяти розвитку та підвищенню авторитету;

-Сприяти своєю діяльністю досягненню мети та завдань Фонду;

-Виконувати рішення керівних органів Фонду;

-Своєчасно сплачувати вступний внесок і членські внески;

-Приймати заходи щодо усунення недоліків в роботі і помилок, які можуть вплинути на діяльність Фонду;

-Не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Фонду.

6.54. Невиконання членом Фонду вимог Статуту та інших документів визнається невиконанням обов'язків членів Фонду і є підставою для розгляду питання про припинення членства у Фонді.

7. Джерела фінансування та порядок використання майна і коштів Фонду

7.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах, як на території  України, так і за кордоном.

7.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в його власності, будь-які угоди, які не суперечать Статуту Фонду та законодавством України.

7.3. Фонд не має права використовувати на оплату праці адміністративно - управлінського персоналу більше 15% фінансових коштів, що витрачаються Фондом за фінансовий рік. Дане обмеження не поширюється на оплату праці осіб, які беруть участь в реалізації благодійних програм.

7.4. У разі, якщо благодійником або благодійної програмою не встановлено інше, не менше 85 відсотків благодійного пожертвування в грошовій формі має бути використано на благодійні цілі протягом року з моменту отримання Фондом цього пожертвування. Благодійні пожертви в натуральній формі направляються на благодійні цілі протягом одного року з моменту їх отримання, якщо інше не встановлено благодійником або благодійною програмою.

7.5. Майно Фонду не може бути передано (в формах продажу, оплати товарів, робіт, послуг і в інших формах) Засновнику Фонду на більш вигідних для нього умовах, ніж для інших осіб.

7.6. Діяльність Фонду здійснюється без мети одержання прибутків. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Фонду або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.8. Власником майна є Фонд. Засновник Фонду не має права власності на частку майна, що належить державним органам приватизації.

7.9. Джерела формування майна Фонду:

- Внески Засновників Фонду;

- Благодійні пожертвування, в тому числі які мають цільовий характер (благодійні гранти), надані громадянами та юридичними особами в грошовій або натуральній формі;

- Надходження від діяльності по залученню ресурсів (проведення кампаній із залучення благодійників і добровольців, включаючи організацію розважальних, культурних, спортивних та інших масових заходів, проведення кампаній по збору благодійних пожертвувань, проведення лотерей і аукціонів відповідно до законодавства України, реалізацію майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників, відповідно до їх побажань);

- Доходи, одержувані від власності Фонду;

- Доходи від позареалізаційних операцій, включаючи доходи від цінних паперів;

- Доходи від депозитних вкладів;

- Доходи від дозволеної законом підприємницької діяльності Фонду;

- Доходи від діяльності господарських товариств, заснованих Фондом;

- Праця добровольців;

- Інші незаборонені законом джерела.

7.10. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

7.11. Майно і кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

7.12. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей і завдань.

7.13. Фонд може виступати засновником (учасником) товариств, підприємств та організацій зі статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством України.

7.14. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства та Статуту.

7.15. Фонд має право набувати у власність, брати в оренду, в безоплатне користування рухоме і нерухоме майно, необхідне Фонду для його статутної діяльності.

7.16. Члени Фонду можуть надавати Фонду майно в безоплатне користування. Це майно повертається членам Фонду в разі виходу зі складу Фонду або в разі ліквідації Фонду.

7.17. При реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

7.18. Порядок витрачання коштів на утримання Фонду:

- Оплата необхідних податків.

- Оплата офісів і комунальних платежів.

- Оплата заробітних плат.

- Оплата необхідних коштів для роботи Фонду - зв'язок, пошта, канц.товари і ін.

- Оплата гонорарів волонтерам.

7.19. Директор Фонду зобов'язаний максимально дбайливо ставитися до отриманої суми грошей. Заощаджувати з цієї суми частину коштів, здійснювати благодійні пожертви на користь нових визнаних дітей політичних в'язнів або, які залишилися без батьків дітей політичних в'язнів.

7.20. Один раз на квартал визначається заощаджена сума і витрачається в міру необхідності, в разі екстреної допомоги дітям.

7.21. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

7.22. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7.23. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України та Статутом.

7.24. Невикористані протягом фінансового року кошти Фонду, незалежно від джерела надходжень, використовуються в установленому порядку і залишаються на рахунках Фонду в наступному фінансовому році.

7.25. Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності передані за цільовим призначенням - звіт надається благодійнику в обов'язковому порядку. Отримувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

7.26. Фонд може відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.

7.27. Фонд зобов'язаний стати на облік у податкових органах за її місцезнаходженням в термін, згідно з чинним законодавством.

8. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА

8.1. Благодійною програмою є комплекс заходів, який затверджується Правлінням Фонду спрямований на цілі передбачені цим Статутом.

8.2. Благодійна програма включає кошторис передбачуваних надходжень і запланованих витрат (включаючи оплату праці осіб, які беруть участь в реалізації благодійної програми), встановлює етапи і терміни її реалізації.

8.3. На фінансування благодійних програм (включаючи витрати на їх матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення, на оплату праці осіб, які беруть участь в реалізації благодійних програм, та інші витрати, пов'язані з реалізацією благодійних програм) має бути використано не менше 85 відсотків, які надійшли за фінансовий рік доходів від позареалізаційних операцій, надходжень від заснованих благодійною організацією господарських товариств і доходів від дозволеної законом підприємницької діяльності. При реалізації дострокових благодійних програм получені кошти використовуються в терміни, встановлені цими програмами.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни до Статуту затверджуються рішенням Правління Фонду і приймаються кваліфікованою (2/3) більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні.

9.2. Про зміни та доповнення, які сталися в Статуті, Фонд повідомляє в реєструючий орган у 10-денний строк з дня їх затвердження з доданням відповідних підтвердних документів.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

10.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2. Фонд припиняється за рішенням загальних зборів членів Фонду, суду і в інших випадках, передбачених законодавством.

10.3. Порядок припинення визначається чинним законодавством України.

10.4. Рішення Загальних зборів членів Фонду про припинення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на загальних зборах членів Фонду.

10.5. Орган, який прийняв рішення про припинення Фонду, письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію.

10.6. Орган, який прийняв рішення про припинення, призначає комісію з припинення Фонду - ліквідаційну комісію та встановлює порядок і строки припинення Фонду. Виконання функцій комісії з припинення Фонду може бути покладено на орган управління Фонду.

10.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління Фондом.

10.8. При реорганізації Фонду його права і обов'язки переходять до правонаступників, про що вирішується при ухваленні рішення про реорганізацію.

10.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Фонду складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі ділення), які мають містити положення про правонаступництво за всіма зобов'язаннями Фонду, і інші положення відповідно до законодавства.

10.10. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про припинення.

10.11. У разі злиття Фонду з іншими суб'єктами усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта, який утворюється в результаті злиття.

10.12. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів у Фонд, до нього переходять всі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів.

10.13. За рівної кількості Фонду усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів, утворених в результаті цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки Фонду.

10.14. У разі перетворення Фонду до знову суб'єкта переходять всі права і обов'язки Фонду.

10.15. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку і здійснення підприємницької діяльності.

10.16. У разі ліквідації орган, що проводить ліквідацію, оцінює наявне майно Фонду, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження органу, який його створив, а також виконує інші вимоги чинного законодавства України.

10.17. У разі припинення діяльності Фонду його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10.18. Фонд є ліквідованою з дня внесення до державного реєстру запису про припинення, якщо інше не визначено законом.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ

11.1. Фонд веде бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку, встановленому законодавством України.

11.2. Уповноважений орган здійснює контроль за відповідністю діяльності цілям, заради яких створено Фонд.

Фонд щорічно надає в уповноважений орган, звіт про свою діяльність, що містять відомості про:

- Фінансово-господарську діяльність, що підтверджують дотримання вимог цього Закону щодо використання майна та витрачання коштів Фонду;

- Персональний склад Правління Фонду;

- Склад і зміст благодійних програм Фонду (перелік і опис зазначених програм);

- Зміст і результати діяльності Фонду;

- Порушення вимог законодавства, виявлених в результаті перевірок, проведених податковими органами, і вжиті заходи щодо їх усунення.

11.3. Щорічний звіт надається Фондом в уповноважений орган, в той же термін, що і річний звіт про фінансово-господарської діяльності, що представляється в податкові органи.

11.4. Уповноважений орган забезпечує відкритий доступ, включаючи засоби масової інформації, до отриманих ним щорічних звітів Фонду.

11.5. Податкові органи здійснюють контроль за джерелами доходів Фонду, розмірами одержуваних ними коштів і сплатою податків відповідно до законодавства України про податки.

Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям політв'язнів

Наші контакти: fondhelpkinder@gmail.com   
М. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, поверх 12, офис 44.
Всі права захищені


 .